پیوندها

معرفی باغ گلستانه

باغچه گلستانه باغی است به مساحت شش هکتار که در منطقۀ ییلاقی فیروزبهرام واقع شده و اکنون مطابق با قوانین جاری کشور محصور و محفوظ گردیده است.
باغ گلستانه بر اساس یک برنامه ریزی چند ساله از زمینی بایر و تحت کشت های مقطعی به باغی از درختان میوه و تزئینی مبدل شده و اکنون دارای سابقه ای دو تا هفت ساله برای درختان است.
از آنجا که باغ گلستانه در کنار جاده اصلی میان فیروزبهرام و گلدسته واقع است بنابراین در اجرای طرح تعریض خیابان مذکور از سه جهت عقب نشینی شده است تا خیابان اصلی به بلواری 35 متری و دو خیابان دیگر آن به 18 متری تبدیل گردد.
مطابق نقشه و موقعیت قرار گرفتنِ این محل، باغ گلستانه در نبش سه خیابان قرار دارد:
1) بلوارسی و پنج متری میان فیروزبهرام به گلدسته
2) خیابان 18 متری الوند
3) خیابان 18 متری کارتن سازی
با برنامه ریزی آتی برای باغ گلستانه قصد بر آن است که مطابق قوانین جاری از این منطقه به نحو احسن استفاده گردد و تبدیل به محلی جذب برای اهالیِ منطقه و پایتخت نشینان بشود.